18/05/2021

สงขลาโฟกัส "ข่าวใกล้ตัว สื่อรอบด้าน สร้างสรรค์"

เทศบาลสงขลารณรงค์ให้ความรู้ ผู้ประกอบการสงขลา รับมือโควิด!

วันนี้ 20 เมษายน 2564 เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครสงขลา ลงพื้นที่รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แก่ผู้ประกอบการที่จำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม และร้านสะดวกซื้อ ภายในเขตเทศบาลนครสงขลา โดยเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดโดยเคร่งครัด โดยเฉพาะการใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา จำกัดจำนวนคนต่อโต๊ะ เน้นการเว้นระยะห่าง การทำความสะอาดพื้นและพื้นผิวสัมผัสบ่อยๆ ทั้งก่อนและหลังการให้บริการ

You may also like