09/05/2021

สงขลาโฟกัส "ข่าวใกล้ตัว สื่อรอบด้าน สร้างสรรค์"

นรา เตรียมดัน! จังหวัดสู่พื้นที่แสดงความสามารถ


วันนี้ (20 เม.ย. 64) ที่ห้องประชุมพระยานราศัยสุนทร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส นายบุญพาศ รักนุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมการขอทานจังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 1/2564 โดยมีนางสาวคอทรีหม๊ะ หะยีอารุณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนราธิวาส และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม


ในการประชุมดังกล่าวมีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมการขอทานครั้งที่ 1/2563 ในเรื่องแผนการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางสื่อต่างๆ การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้แสดงความสามารถจังหวัดนราธิวาส เพื่อให้เป็นไปตามแผนขับเคลื่อนการควบคุมการขอทาน ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2562 – 2564 โดยการประชาสัมพันธ์ให้กับกลุ่มเด็ก เยาวชน เครือข่ายคนพิการ กลุ่มทางสังคมอื่นๆ เพื่อเป็นช่องทางในการรับสมัครผู้แสดงความสามารถของจังหวัดนราธิวาส ในกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ กิจกรรมในสถานศึกษา รวมทั้งงานเทศกาลประจำปี และมีการขอความเห็นชอบให้พื้นที่เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก เป็นพื้นที่แสดงความสามารถ เนื่องจากมีสถานการณ์ทางสังคม และพบจำนวนผู้ทำการขอทานเป็นประจำ จึงควรผลักดันให้เกิดพื้นที่ถนนคนเดินเสรี และกำหนดเป็นพื้นที่แสดงความสามารถในเขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก


สำหรับผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559 มีสถิติการจัดระเบียบขอทานจังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 2 ราย ซึ่งได้ดำเนินการส่งต่อตามกฎหมายแล้ว ในด้านสถิติผู้แสดงความสามารถจังหวัดนราธิวาสได้ดำเนินการรับสมัครผู้แสดงความสามารถของจังหวัดนราธิวาส มีจำนวน 1 ราย แสดงความสามารถประเภทร้องเพลง


นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้ร่วมกันพิจารณาเรื่องแผนการจัดระเบียบคนไร้ที่พึ่งและคนขอทาน ประจำปี 2564 กิจกรรมเพิ่มเติมในแผนขับเคลื่อนการควบคุมขอทานฉบับที่ 1 พ.ศ. 2562 – 2564 เกี่ยวกับรูปแบบและวิธีการคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ทำการขอทานตามบริบทพื้นที่ และกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ และแผนปฏิบัติการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตและยกระดับการแสดงความสามารถ ประจำปี 2564 กรณีเพิ่มพื้นที่แสดงความสามารถอีกด้วย

You may also like