18/05/2021

สงขลาโฟกัส "ข่าวใกล้ตัว สื่อรอบด้าน สร้างสรรค์"

ปิดชั่วคราว อช.อ่าวพังงา ป้องกันโควิด-19 ระลอก 3

นายศรายุทธ ตันเถียร หัวหน้าอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา กล่าวว่า เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่กำลังมีการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงหลายฟื้นที่ในประเทศไทย โดยจากรายงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา พบว่ามีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รายใหม่ของจังหวัดพังาเพิ่มขึ้น และจังหวัดพังงาได้มีคำสั่งจังหวัดพังงาเรื่องสั่งปิดสถานที่ และกำหนดมาตรการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นั้น
อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาพิจารณาแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตลอดจนเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวประชาชนในพื้นที่ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 25 และมาตรา 35 (4)แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2562
ประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาทุกแหล่งเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 22 เม.ย. – 30 เม.ย. 64 หรือจนกว่าจะมีการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง
ทั้งนี้ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา ยังคงเปิดให้บริการสำหรับผู้มาติดต่อราชการแต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติตเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยเคร่งครัด

 

You may also like