18/05/2021

สงขลาโฟกัส "ข่าวใกล้ตัว สื่อรอบด้าน สร้างสรรค์"

ตรัง เฝ้าระวังแก้ปัญหาศัตรูมะพร้าว

กรมส่งเสริมการเกษตร พบการระบาดของศัตรูมะพร้าวในพื้นที่กรุงเทพฯและ 29 จังหวัดทั่วประเทศ แจ้งจังหวัดรณรงค์ให้ประชาชนและผู้ประกอบการเฝ้าระวัง และแก้ปัญหาการให้เกิดความยั่งยืน
นายภูวนัฐ สมใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โดยกรมส่งเสริมการเกษตร ขอความร่วมมือกระทรวงมหาดไทยแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ให้ความร่วมมือในการขับเคลื่อนการรณรงค์ให้ประชาชนและผู้ประกอบการ เช่น ธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรม รีสอร์ท ทุกแห่งที่ปลูกมะพร้าวเฝ้าระวังและแก้ปัญหาการจัดการศัตรูมะพร้าว รวมทั้งได้กำหนดแนวทางการจัดการศัตรูมะพร้าวให้เกิดความยั่งยืน เนื่องจากขณะนี้ได้มีการระบาดของศัตรูมะพร้าว 5 ชนิด ได้แก่ หนอนหัวดำ แมลงดำหนาม ด้วงแรด ด้วงงวง และไร สี่ขา ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และ 29 จังหวัดทั่วประเทศ
ดังนั้น เพื่อให้การแก้ปัญหาการระบาดของศัตรูเกิดความยั่งยืน และเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบทั้งภาคการเกษตร และการท่องเที่ยว กระทรวงมหาดไทยจึงได้แจ้งให้จังหวัดที่มีการระบาดของศัตรูมะพร้าว 29 จังหวัด (พื้นที่ภาคใต้ ประกอบด้วย ๑๒ จังหวัดได้แก่ สุราษฎ์ธานี นครศรีธรรมราช พังงา ภูเก็ต กระบี่ ชุมพร สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และตรัง) มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ให้กับเกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนทราบถึงปัญหา ผลกระทบ และวิธีการจัดการศัตรูมะพร้าวตามแนวทางการจัดการศัตรูมะพร้าวให้เกิดความยั่งยืน เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบทั้งภาคการเกษตรและการท่องเที่ยว ส่วนจังหวัดที่เฝ้าระวังการระบาดของศัตรูมะพร้าวใน 47 จังหวัดที่เหลือ ให้บูรณาการารทำงานกับทุกภาคส่วนเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์การระบาดของศัตรูมะพร้าวในพื้นที่ และร่วมดำเนินการจัดการแก้ปัญหาของศัตรูมะพร้าวตามแนวทางการจัดการศัตรูมะพร้าวอย่างยั่งยืน เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบทั้งภาคการเกษตรและการท่องเที่ยว
ทั้งนี้ การแก้ปัญหาศัตรูมะพร้าวประสบผลสำเร็จและเกิดความยั่งยืน จำเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพราะปัญหาการระบาดศัตรูมะพร้าวมีปัจจัยเกี่ยวข้องหลายด้าน และไม่เฉพาะเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเท่านั้นที่ปลูกมะพร้าว ยังมีการปลูกในพื้นที่อื่น ๆ อีกจำนวนมาก เช่น ในโรงแรม รีสอร์ท สถานที่ท่องเที่ยว ที่สาธารณะ บ้าน วัด โรงเรียน เป็นต้น การแก้ปัญหาต้องดำเนินการให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ตลอดจนแหล่งแพร่ขยายพันธุ์ของศัตรูมะพร้าว เช่น ปางช้าง กองขยะ กองทะลายปาล์ม กองปุ๋ยคอก กองขี้เลื่อย กองชิ้นส่วนมะพร้าวของผู้ประกอบการ และมะพร้าวที่ยืนต้นตาย ล้วนเป็นแหล่งขยายพันธุ์ของด้วงแรดศัตรูมะพร้าว ดังนั้นจึงจำเป็นต้องขอความร่วมมือในการขับเคลื่อนการรณรงค์ให้ประชาชนและผู้ประกอบการ เฝ้าระวังและแก้ปัญหาการจัดการศัตรูมะพร้าวเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบทางภาคเกษตรกรและการท่องเที่ยวต่อไป
ขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง

You may also like