18/05/2021

สงขลาโฟกัส "ข่าวใกล้ตัว สื่อรอบด้าน สร้างสรรค์"

ยะลา เร่ง! ฉีดวัคซีนรอบ2 แก่บุคลากรทางการแพทย์


วันนี้ 21 เม.ย.64 ที่ห้องประชุมบุญสิทธิ์ เลขะกุล ชั้น 3 โรงพยาบาลยะลา อ.เมือง จ.ยะลา บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ฝ่ายปกครอง ตำรวจ และ รพ.สต. ในพื้นที่อำเภอเมืองยะลา ได้เดินทางเข้ารับการฉีดวัคซีน รอบที่ 2 ซึ่งทางจังหวัดยะลาได้รับการจัดสรรวัคซีน Sinovac จำนวน 4,400 โดส ดำเนินการฉีด 2 รอบ โดยทางโรงพยาบาลยะลาได้จัดเตรียมสถานที่ และกำหนด8 ขั้นตอน การฉีดวัคซีนโควิด-19 ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข ก่อนเข้ารับบริการ ผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนจะต้องผ่านการคัดกรอง วัดไข้ ล้างมือ ก่อนเข้ารับบริการ ขั้นตอนที่ 1ลงทะเบียน (ทำบัตร) ขั้นตอนที่ 2ชั่งน้ำหนัก วัดความดันโลหิต ขั้นตอนที่ 3คัดกรอง/ซักประวัติ ประเมินความเสี่ยง ลงนามในใบยินยอมการรับวัคซีน ขั้นตอนที่ 4 รอฉีดวัคซีน ขั้นตอนที่ 5ฉีดวัคซีน ขั้นตอนที่ 6 พักสังเกตอาการ 30 นาที สแกน Line Official account “หมอพร้อม” ขั้นตอนที่ 7 จุดตรวจสอบก่อนกลับ พร้อมรับเอกสารการปฏิบัติตัวหลังฉีดวัคซีน ขั้นตอนที่ 8 Dash Board ประเมินผลความครอบคลุมการฉีดวัคซีนและอาการไม่พึงประสงค์ (Line OA หมอพร้อม)


สำหรับการให้บริการของโรงพยาบาลยะลา นายแพทย์อินทร์ จันแดง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยะลา เปิดเผยว่า โรงพยาบาลยะลาได้รับวัคซีนในรอบที่ 2 จำนวน 2,200 คน จำนวน 4,400 โดส เป้าหมายของการฉีดวัคซีนในรอบที่ 2 ของจังหวัดยะลา เป็นบุคลากรทางการแพทย์สาธารณสุข เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับคนไข้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ตำรวจ ประจำ Local Quarantine เจ้าหน้าที่เครือข่าย รพ.สต. โรงพยาบาลเอกชน โรงพยาลของรัฐ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา ภาพรวมการฉีดวัคซีนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีเพียงบางรายเท่านั้นที่ฉีดแล้ว มีอาการปวดเมื่อ ผื่นคัน ส่วนอาการผลข้างเคียงที่รุนแรงนั้น ไม่มี

ภ.ญ.นริศรา ติปยานนท์ เภสัชกร เปิดเผยว่า จังหวัดยะลาเริ่มฉีดวัคซีนรอบที่หนึ่ง เมื่อวันที่ 8 เมษายน ที่ผ่านมา เป็นการฉีดให้กับกลุ่มของ อสม. และครั้งนี้ เป็นการฉีดครั้งที่สอง มีวัคซีนเข้ามา จำนวน 2,200 โดส ฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ตามเป้าหมายจะดำเนินการฉีดไปจนถึงวันศุกร์ที่ 23 เมษายน นี้ ในเข็มที่ 1 หลังจากนั้น ประมาณวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 จะเป้นการฉีดในเข็มที่ 2 สำหรับวัคซีนที่ได้รับในครั้งนี้เป็นวัคซีน Sinovac จากประเทศจีน ภาพรวมการฉีดวัคซีนในวันนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีเจ้าหน้าที่มีการคัดกรอง ซักประวัติ ซึ่งหากผู้เข้ารับการฉีด มีอาการแพ้ยา แพ้วัคซีน จะมีแพทย์คอยให้คำแนะนำ พร้อมให้ยาป้องกัน เมื่อเข้ารีบการฉีดวัคซีน จะมีพยาบาลทำหน้าที่ฉีด ซึ่งจะดูตามปริมาณผู้มารับบริการ โดยเปิดช่องการฉีด จำนวน 12 ช่อง หลังจากฉีดวัคซีน ผู้ที่มาใช้บริการจะต้องลงทะเบียนวัคซีน จะเป็นการแนะนำในเรื่องของอาการข้างเคียง และการออกบัตรนัดในการฉีดครั้งต่อไป พร้อมทั้งสแกน Application หมอพร้อม เพื่อตอบคำถาม รวมทั้งอาการต่างๆ ที่เกิดขึ้นหลังการฉีด ว่าเป็นอย่างไรบ้าง สำหรับประชาชน การฉีดวัคซีนในรอบต่อไป รัฐบาลได้ประกาศให้ประชาชนลงทะเบียน Application หมอพร้อม ในวันที่ 1 พ.ค.2564 เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆที่รัฐบาลได้กำหนด สำหรับผู้รับบริการทุกท่าน เมื่อได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว ให้โหลด Application หมอพร้อม รายงานผลหลังการฉีด 1 วัน และหลังฉีด 7 วัน เพื่อจัดเก็บข้อมูลการฉีดวัคซีนของจังหวัดยะลา และข้อมูลทั่วทั้งประเทศ

You may also like