18/05/2021

สงขลาโฟกัส "ข่าวใกล้ตัว สื่อรอบด้าน สร้างสรรค์"

ปัตตานี เร่ง!พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

วันที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 10.30 น.  นายราชิต สุดพุ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในการประชุมพิจารณากลั่นกรองโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดปัตตานี วันที่ 2 โดยมี นายนิติ วิวัฒน์วานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี หัวหน้าส่วนราชการที่เสนอโครงการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมชี้แจงรายละเอียด ณ ห้องประชุมพญาตานี ศาลากลางจังหวัดปัตตานี


สำหรับการประชุมในวันนี้เพื่อพิจารณาโครงการในเบื้องต้นเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนและปฏิบัติไปตามหลักเกณฑ์การขอรับจัดสรรงบประมาณตามโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก โดยผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีให้ข้อคิดเห็น ส่วนราชการที่เสนอโครงการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตใช้พื้นที่ในการดำเนินโครงการ โดยขอให้เร่งดำเนินการก่อนที่จะได้รับจัดสรรงบประมาณ และคำนึงถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประกอบการพิจารณาเสนอรายละเอียดโครงการ

You may also like