09/05/2021

สงขลาโฟกัส "ข่าวใกล้ตัว สื่อรอบด้าน สร้างสรรค์"

ม.ทักษิณ พัทลุง ตั้งรพ.สนาม รองรับผู้ป่วยโควิด

21 เมษายน 2564 อว.ส่วนหน้า มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง แถลงจัดตั้งโรงพยาบาลสนามและการรวมน้ำใจสู้ภัยโควิด 19 โดยมี รศ.ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ รองอธิการฝ่ายวิจัยและบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ร่วมกับอาจารย์พลกฤษณ์ คล้ายวิตภัทร ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์ พัทลุง ได้มีการแถลงข่าวใน 3 ประเด็นสำคัญ

1.บทบาท อว.สวนหน้ากับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19
2.การจัดตั้งโรงพยาบาลสนามในจังหวัดพัทลุง
3.การระดมทุนเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาวิกฤตโควิด-19 ในจังหวัดพัทลุง

อว.ส่วนหน้า ในฐานะที่เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเรื่องของการแก้ไขปัญหาวิกฤตโควิด-19 รวมถึงโรงพยาบาลสนาม อว.ส่วนหน้า คือนโยบาย 1 ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่กำหนดให้มีหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของกระทรวง อว.ส่วนหน้า ไปในพื้นที่ต่างๆทุกจังหวัดของประเทศ โดยในจังหวัดพัทลุง คือมหาวิทยาลัยทักษิณได้รับการมอบหมายให้เป็นหน่วย อว.ส่วนหน้าของจังหวัดพัทลุง ทำหน้าที่เป็นกลไกหลักในการสนับสนุนเรื่องของการพัฒนาจังหวัดที่เกี่ยวพันกับการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน

การจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเป็นนโยบายที่สำคัญประการหนึ่งที่กระทรวง อว.ส่วนหน้าหรือกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีนโยบายจัดตั้งโรงพยาบาลสนามในพื้นที่ต่างๆเพื่อรองรับการระบาดอย่างรวดเร็วของโควิด-19 ซึ่งมหาวิทยาลัยทักษิณเป็น 1 ใน 44 สถาบันการศึกษาในประเทศไทยที่ได้ร่วมกันเป็นเครือข่ายจัดตั้งโรงพยาบาลสนามรับผิดชอบที่จังหวัดพัทลุง โรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยทักษิณ ที่จังหวัดพัทลุง ถือว่าได้บูรณาการและสร้างกระบวนการร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โรงพยาบาลสนามที่จังหวัดพัทลุงเป็นโรงพยาบาลสนามแห่งแรกของจังหวัดพัทลุงและเป็นโรงพยาบาลสนามลำดับที่ 2 ที่จัดตั้งขึ้นในพื้นที่ภาคใต้และจังหวัดอื่นๆ จะทยอยจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม

ด้านอาจารย์พลกฤษณ์ คล้ายวิตภัทร ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์ พัทลุง กล่าวในการรักษาการโรงพยาบาลสนามของมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ทำงานร่วมกับจังหวัดพัทลุงใช้ชื่อว่าเป็นศูนย์น้ำใจคนเมืองลุงเป็นพื้นที่ในการรักษาดูอาการผู้ป่วยที่มีอาการโควิด-19แต่ผ่านการตรวจจากโรงพยาบาลมาแล้วกำลังรอผลจากที่เป็นบวก ให้หายลงเรื่อยๆ สำหรับคนที่อาการหนักจะรักษาตัวในโรงพยาบาล คาดว่าโรงพยาบาลสนามจะสามารถช่วยลดภาระของโรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลหลัก

สำหรับมหาวิทยาลัยทักษิณ มีที่ตั้งในจังหวัดพัทลุง 2 พื้นที่ คืออำเภอป่าพะยอมและอำเภอควนขนุนที่ตำบลพนางตุง มีสำนักงานบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชนมีอาคารที่พักในการทำเป็นโรงพยาบาลสนามจะได้มีการพูดคุยและประชุมกัน
ซึ่งเมื่อ 20 เม.ย.64 เป็นการเปิดโรงพยาบาลวันแรกที่มีคนป่วยเข้ามาซึ่งโรงพยาบาลสนามรองรับได้ 120 คน ซึ่งมีด้วย 6 อาคาร หากเกินจาก 120 คน จะเปิดอาคารเกาะกลางน้ำ ถ้าเกินจาก 150 คน จะมีการเปิดห้องประชุมซึ่งมีอยู่ด้วย 2 ชั้น คือชั้นบนกับชั้นล่างแต่ในบริเวณหอประชุมนี้ยังไม่ได้มีเตียงจะมีการเปิดรับบริจาคจากทางส่วนกลาง และวันนี้มีหลายหน่วยงานได้มอบน้ำและสิ่งของต่างๆให้กับผู้ที่เข้าพักและบุคลากรที่เกี่ยวข้องบุคลากรทางการแพทย์ที่ดำเนินการในพื้นที่ของ
ศูนย์รวมน้ำใจเมืองลุงเป็นกำลังใจให้ทุกคนฝันฝ่าวิกฤตโควิด-19 สำหรับโรงพยาบาลสนามของจังหวัดพัทลุง มีความพร้อมทั้งทีมแพทย์จากโรงพยาบาลต่างๆ ที่หมุนเวียนประจำตลอด 24 ชั่วโมง ในการทำงาน
และฝากทิ้งท้ายให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ การรักษาระยะห่างทางสังคม การตรวจวัดอุณหภูมิ และโหลดแอปพลิเคชันไทยชนะ จะช่วยให้พวกเราต่อสู้กับโควิด-19 และมหาวิทยาลัยทักษิณ จะระดมเงินเพื่อทำเจลแอลกอฮอล์ และ อว.ส่วนหน้าจะประสานงานกับทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องในจังหวัดพัทลุงรวมกันเพื่อฝ่าวิกฤตโควิด-19

ด้านนายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ติดภารกิจสำคัญแต่ได้ให้การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับทางรศ.ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ และอาจารย์พลกฤษณ์ คล้ายวิตภัทร ว่าขอบคุณมหาวิทยาลัยทักษิณ ที่ให้ใช้พื้นที่เป็นสถานที่กักตัวผู้ติดเชื้อผู้ที่ไม่มีอาการ ซึ่งโดยภาพรวมของสถานที่ถือว่าดีมากเพราะเป็นพื้นที่ส่วนตัวและห่างไกลชุมชนและมีบรรยากาศที่ดี
รศ.ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ รองอธิการฝ่ายวิจัยและบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง กล่าวว่าโรงพยาบาลสนามได้มีกระบวนการในการควบคุมดูแลอย่างถูกต้อง ตามหลักการของกระทรวงสาธารณสุขและกรมควบคุมโรคขอให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงและจังหวัดพัทลุงมั่นใจว่ากระบวนการเหล่านี้จะดูแลตามหลักการทางรักษาสุขภาพอย่างครบถ้วนสมบูรณ์
โรงพยาบาลสนามที่รับผิดชอบโดย อว.ส่วนหน้า ที่ได้ร่วมมือกับจังหวัดและหน่วยงานราชการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง สำนักงานการปกครองท้องถิ่น สำนักงานป้องกันภัยพิบัติ เป็นการสื่อสะท้อนให้เห็นถึงพลังความร่วมมือของพี่น้องชาวพัทลุงและใกล้เคียงในการที่จะร่วมแรงร่วมใจกันฝ่าฟันโควิด-19

อว.ส่วนหน้า มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้เปิดรับระดมทุนรับบริจาคจัดซื้อเจลแอลกอฮอล์รวมไปถึงอุปกรณ์สนามที่จำเป็นสำหรับการใช้ในโรงพยาบาลสนามสำหรับผู้ที่สนใจหรือประสงค์ที่จะบริจาคสามารถผ่านบัญชีเงินฝากเผื่อเรียก อว.ส่วนหน้าพัทลุงร่วมใจสู้ภัยโควิด 19 เลขบัญชี 020362084293 โดยสามารถรวมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสรรค์สังคมและร่วมกันฝ่าฟันวิกฤติโควิด-19 ไปด้วยกัน

You may also like