18/05/2021

สงขลาโฟกัส "ข่าวใกล้ตัว สื่อรอบด้าน สร้างสรรค์"

31 ปี “วันเทศบาล” ร่วมตระหนักทุ่มเทเพื่อประชาชน!

เช้าวันนี้ 23 เมษายน 2564 นายนิวัฒน์ สุขศิริ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครสงขลา นำหัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ร่วมพิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่ เนื่องในโอกาสวันเทศบาล 24 เมษายน 2564 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่พนักงาน และเพื่อตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ที่จะต้องพัฒนาตน พัฒนางาน และทุ่มเทพลังในการปฏิบัติหน้าที่ ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน และเห็นความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบเทศบาล ซึ่งเป็นการให้บริการสาธารณะเพื่อแก้ไขปัญหา การบำบัดทุกข์บำรุงสุข การบริการและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ

ด้วยกระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2532 ให้วันที่ 24 เมษายนของทุกปี เป็นวันเทศบาล เนื่องจากได้ประกาศใช้กฎหมายฉบับแรกคือ พ.ร.บ.การจัดระเบียบเทศบาล พ.ศ. 2476 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2476 เทศบาลทั่วประเทศจึงได้จัดกิจกรรม เนื่องในวันเทศบาลมาตั้งแต่ปี 2533 กระทั่งปัจจุบัน เป็นเวลา 31 ปี แล้ว เทศบาล ถือเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากที่สุดรูปแบบหนึ่ง อันเป็นพื้นฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ตลอดระยะเวลา 88 ปี ได้มีพัฒนาการที่ดีมาโดยลำดับ และสร้างความเจริญด้านต่างๆ เป็นองค์กรที่มีบทบาทอย่างยิ่งในการบำบัดทุกข์บำรุงสุข และสร้างความเจริญต่างๆ ให้แก่ประชาชนในเขตชุมชนเมืองให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นเป็นอย่างมาก ปัจจุบันมีเทศบาลทั้งสิ้นจำนวน 2,472 แห่ง และเมื่อปีพุทธศักราช 2503 ยังได้มีการจัดตั้ง “สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย” เพื่อทำหน้าที่เป็นแกนกลางในการประสานงานและแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของเทศบาลร่วมกันอย่างเป็นระบบ

You may also like