06/05/2021

ข่าวใกล้ตัว สื่อรอบด้าน สร้างสรรค์

สงขลา เร่งแก้ปัญหาเกตรกร พร้อมระบายปลากระพงตกค้าง

รองผู้ว่าฯสงขลา หารือคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด โครงการเชื่อมโยงการระบายจำหน่ายปลากะพงจังหวัดสงขลา ปี 2564
วันนี้ (23 เม.ย.64) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประธานการประชุม คณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัดหารือโครงการเชื่อมโยงการระบายจำหน่ายปลากะพงจังหวัดสงขลา ปี 2564 โดยมี พาณิชย์จังหวัดสงขลา ประมงจังหวัดสงขลา เกษตรและสหกรณ์ หัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนจากหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม


สำหรับการประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัดวันนี้ ในที่ประชุมร่วมกันพิจารณาหลักเกณฑ์ วิธีการ แนวทางการดำเนินงาน และโควตาการช่วยเหลือตามโครงการเชื่อมโยงการระบายจำหน่ายปลากะพงจังหวัดสงขลา ปี 2564 ซึ่งมีการร่วมกันพิจารณา คุณสมบัติของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ คุณสมบัติของผู้รับซื้อที่เข้าร่วมโครงการฯ การกำหนดขนาดของปลากะพงที่เข้าร่วมโครงการฯ ตั้งแต่ 2 กิโลกรัมขึ้นไป การกำหนดโควตาที่ได้รับการจัดสรรให้กับกลุ่มเกษตรกร การประกาศราคารับซื้อปลากะพง ณ หน้ากะชัง ประจำเดือน เพื่อกำหนดค่าชดเชยส่วนต่างให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากะพง การรับมอบสินค้าปลากะพงจากการซื้อขายตามโครงการ และมีการพิจารณาหลักเกณฑ์ แนวทางการเบิกจ่ายเงินชดเชยสวนต่างราคา และค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการให้กับเกษตรกร


นอกจากนี้ในที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาร่างคำสั่ง/ประกาศ ประกอบด้วย ร่างคำสั่ง คณะกรรมการบริหารจัดการกระจายปลากะพงจังหวัดสงขลา โครงการเชื่อมโยงการระบายจำหน่ายปลากะพง จังหวัดสงขลา ปี 2564 และร่างคำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินโครงการเชื่อมโยงการระบายจำหน่ายปลากะพง จังหวัดสงขลา ปี 2564 ร่างประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง การรับสมัครเกษตรกรซึ่งเป็นสมาชิกสถาบันเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร เข้าร่วมโครงการเชื่อมโยงการระบายจำหน่ายปลากะพงจังหวัดสงขลาปี 2564 และ พิจารณาร่างประกาศ การรับสมัครผู้รับซื้อปลากะพงเข้าร่วมโครงการเชื่อมโยงระบายจำหน่ายปลากะพง จังหวัดสงขลา ปี 2564 ด้วย

 

You may also like