18/05/2021

สงขลาโฟกัส "ข่าวใกล้ตัว สื่อรอบด้าน สร้างสรรค์"

“ดีป้า” จับมือหอฯสงขลา รุก “ดิจิทัลไทยแลนด์” ยกผู้ประกอบการ 4.0

1 เมษายน 2564, จังหวัดสงขลา – สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ “ดีป้า” นำโดย นายปกรณ์ ปรีชาวุฒิเดช ผู้จัดการสาขาภาคใต้ตอนล่าง และคณะ ร่วมประชุมกับคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดสงขลาชุดใหม่ โดยมีนายธนวัฒน์ พูนศิลป์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดสงขลา เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อหารือขับเคลื่อนการพัฒนาผู้ประกอบการไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัล พร้อมทั้งหาแนวทางดำเนินการเยี่ยวยาภาคเศรษฐกิจ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ผ่านมาตรการคูปองดิจิทัลเพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (depa mini Transformation Voucher) มุ่งช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ทั้งภาคการผลิต การค้า การบริการและการเกษตร ในพื้นที่ภาคใต้ชายแดน

โดย ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ผลกระทบของการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในรอบนี้ เป็นสายพันธุ์กลายพันธุ์อังกฤษ ที่เริ่มระบาดเป็นวงกว้างในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง สร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจในพื้นที่ โดยเฉพาะกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ทำให้การจับจ่ายใช้สอยของประชาชนเกิดการชะลอตัว ซึ่งส่งผลต่อผู้ประกอบการ SMEs ในพื้นที่ทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงภาคการเกษตร ที่ได้รับผลกระทบเช่นกัน จึงจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือสนับสนุนให้เกิดการปรับตัว ผ่านการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ซึ่งกลายเป็นสิ่งสำคัญ ที่ทุกภาคส่วนต้องนำมาประยุกต์ใช้

ทาง ดีป้า ได้แลกเปลี่ยนถึงการขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจฐานบริการและดิจิทัล เพื่อยกระดับประเทศเข้าสู่กลุ่มรายได้สูง ลดความเหลื่อมล้ำของการพัฒนาภายในปี พ.ศ. 2579 ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีแผนแม่บทการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (พ.ศ. 2561 – 2564) ได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนประเทศไทย “สู่เศรษฐกิจดิจิทัลที่มีพลวัตร บนฐานของสังคมที่รู้คิดรู้เท่าทัน และกำลังคนที่สามารถปรับตัว และสร้างโอกาสจากเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล” ผ่าน 4 ยุทธศาสตร์ 10 โปรแกรม โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ เน้นถึงการยกระดับภาคเศรษฐกิจเข้าสู่ดิจิทัลไทยแลนด์มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มจำนวนธุรกิจ ที่ปรับตัวเข้าสู่แพลตฟอร์มดิจิทัล

นอกจากนี้ ดีป้า ยังเดินหน้าหารือร่วมกับจังหวัดสงขลาในการจัดทำ “แผนการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จังหวัดสงขลา พ.ศ. 2565 – 2569” ภายในเดือนพฤษภาคมนี้ เพื่อ “พลิกวิกฤตเป็นโอกาสทางธุรกิจ” ด้วยมาตรการของทางสำนักงานฯ ที่จะสามารถช่วยเหลือ ลดภาระ และยกระดับคุณภาพ ให้แก่ผู้ประกอบการ และเกษตรกรในพื้นที่ ผ่านมาตรการดังกล่าว

ทั้งนี้ การทำงานแบบบูรณาการ ร่วมกันจากทุกภาคส่วน จะเป็นการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศในอนาคต โดยมีการเชิญภาครัฐมาร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาคอย่างยั่งยืน ระหว่าง ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 โดยภาครัฐและภาคเอกชนจะร่วมกันส่งเสริมดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาค 5 จังหวัดภาคใต้ชายแดนอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับทิศทางของรัฐบาลไปสู่ไทยแลนด์ 4.0

You may also like