06/05/2021

ข่าวใกล้ตัว สื่อรอบด้าน สร้างสรรค์

นายอำเภอเชียรใหญ่ เพิ่มด่านตรวจโควิดอย่างเข้มงวด

นายกิตติพงษ์ รองเดช นายอำเภอเชียรใหญ่ ได้เน้นย้ำ การปฎิบัติ และเพิ่มด่านตรวจโควิด -19 เพิ่มเติมในพื้นที่อำเภอเชียรใหญ่โดยได้บูรณาการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขพนักงานส่วนตำบล /พนักงานเทศบาล สมาชิก อบต. อสม. เพื่อจัดตั้งจุดคัดกรองโควิด-19 ด่านตรวจสกัดกั้น คนเข้า-ออก ในหมู่บ้าน ตำบล ดังนี้
1. ด่านตรวจ ณ สี่แยกบ่อล้อ หมู่ที่ 3 ตำบลแม่เจ้าอยู่หัว
2.ด่านตรวจ ณ สามแยกวัดเขาพระบาท หมู่ที่ 4 ตำบลเขาพระบาท
3. ด่านตรวจปากทางบ้านหัวท่อม ม.6 ตำบลเขาพระบาท
4. ด่านตรวจ ณ ปากทางบ้านพังแพร่ ม. 6 ตำบลเขาพระบาท
5.ด่านตรวจ ณ สามแยกนพผล-บ้านสามตู หมู่ที่ 4 ตำบลการะเกด
6.ด่านตรวจ ณ สามแยกบ้านนานอก – อ่างน้ำ หมู่ที่ 8 ตำบลการะเกด และได้เพิ่มจุดสกัดย่อยเชื่อมต่อหมู่บ้านอีก 3 จุด ใน หมู่ที่ 4,8 ตำบลการะเกด
7. ด่านตรวจ ณ สี่แยกบ้านนานอก หมู่ที่ 8 ตำบลการะเกด
8. ด่านตรวจ ณ หน้าวัดสระแก้ว ตำบลท่าขนาน
9. ด่านตรวจ ณ สะพานโพธิ์ใหม่ ตำบลท่าขนาน
10. ด่านตรวจ ณ สามแยกบ้านสวงค์ ตำบลท่าขนาน
11.ด่านตรวจ ณ หน้าที่ทำการกำนันตำบลบ้านกลาง หมู่ที่ 2
12.ด่านหน้า ณ อบต.บ้านเนิน ม.2 ตำบลบ้านเนิน


เพื่อคัดกรองผู้เดินทางและดำเนินการมาตราการ การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 สำหรับคนเดินทางผ่านในพื้นที่อำเภอเชียรใหญ่บุคคลที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นหรือผู้ที่เป็นผู้สัมผัสโรคหรือเป็นพาหะ บุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสุงสุดและบุคคลอื่นๆ ผ่านด่านคัดกรองโควิด- 19 รวมถึงการป้องกันการคัดกรองประชาชน เข้า – ออก ในพื้นที่ หมู่บ้านที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
และโดยเฉพาะหมู่ที่ 4 หมู่ที่ 6 ตำบลเขาพระบาท หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 8 ตำบลการะเกด ซึ่งมีผู้ป่วย covid-19 หลายราย จะมีการลงทะเบียนผู้เข้า-ออกในหมู่บ้านทุกราย

You may also like