06/05/2021

ข่าวใกล้ตัว สื่อรอบด้าน สร้างสรรค์

รองผวจ.นำปชช. ขับเคลื่อนสังคมด้วยหลักธรรม

วันนี้ (26 เม.ย.64) เวลา 10.00 น. ที่ วัดโคกเปี้ยว อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นำพุธทศาสนิกชนร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมสวนะ ประจำปี 2564 โดยมีส่วนราชการและประชาชนชาวสงขลา เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมสวนะ(วันพระ) ประจำปี 2564 ประกอบด้วย การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนเข้าวัดธรรมสวนะ กิจกรรมปฏิบัติธรรมสวนะ ทำบุญตักบาตร ทำวัตรสวดมนต์ รักษาศีล ฟังธรรมเทศนา เจริญจิตภาวนา ซึ่งโครงการดังกล่าว กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ได้พิจารณาเห็นว่าจะเป็นแบบอย่างที่ดีแก่พุทธศาสนิกชนเป็นการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรม ขับเคลื่อนสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณธรรม ด้วยการปลุกจิตสำนึกรักหวงแหนศิลปวัฒนธรรมประเพณีของชาติ ยึดมั่นในหลักพระพุทธศาสนา และเป็นการฟื้นฟูประเพณีการเข้าวัดปฏิบัติธรรมในวันธรรมสวนะให้กลับคืนสู่สังคมไทยด้วย

โดยกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมสวนะจังหวัดสงขลาในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรณรงค์ส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนเข้าวัดไหว้พระสวดมนต์ ทำบุญ ตักบาตร ปฏิบัติธรรมในวันธรรมสวนะ เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เครือข่ายวัฒนธรรมบูรนาการขับเคลื่อนกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ และสนับสนุนให้พุทธศาสนิกชนนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิต และอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข

You may also like