18/05/2021

สงขลาโฟกัส "ข่าวใกล้ตัว สื่อรอบด้าน สร้างสรรค์"

พ่อเมืองสตูล ประชุมรับมือโควิด ระลอก 3


26 เมษายน 2564 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสตูล ครั้งที่ 23/2564 ร่วมกับศูนย์บริหารราชการในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดสตูล โดยมีคณะกรรมการ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียง โดยมีการเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ ZOOM เพื่อลดจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมด้วย


สำหรับการประชุมดังกล่าวฯ เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดโรค COVID-19 ในพื้นที่จังหวัดสตูล และภาพรวมของประเทศ โดยเน้นการปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นอกจากนี้ได้ติดตามการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคของคณะทำงานของศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านต่าง ๆ และร่วมพิจารณาการยกระดับมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดสตูล อีกด้วย

ข้อมูลจาก : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล

You may also like