09/05/2021

สงขลาโฟกัส "ข่าวใกล้ตัว สื่อรอบด้าน สร้างสรรค์"

สงขลา ยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่

26 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 โดยมีนายวิชัย ศรีสมโภชน์ เกษตรจังหวัดสงขลา นายประสิทธิ์ สุวรรณประสม พัฒนาการจังวัดสงขลา เกษตรอำเภอ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียงเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ


จังหวัดสงขลา ได้ดำเนินการโครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่มาตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน มีแปลงใหญ่ที่ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด จำนวน 87 แปลง จำแนกออกเป็น ด้านพืชและแมลงเศรษฐกิจ จำนวน 79 แปลง แยกเป็น ปาล์มน้ำมัน 5 แปลง ไม้ผล 15 แปลง ผึ้งโพรง/ชันโรง 8 แปลง ผัก/สมุนไพร 1 แปลง ข้าว 17 แปลง และยางพารา 34 แปลง, ด้านประมง จำนวน 3 แปลง แยกเป็น ปลานิล 2 แปลง และกุ้งขาวแวนนาไมด์ 1 แปลง และด้านปศุสัตว์ จำนวน 5 แปลง แยกเป็น แพะ 2 แปลง และโคเนื้อ 3 แปลง

นายวิชัย ศรีสมโภชน์ เกษตรจังหวัดสงขลา กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตร จัดทำโครงการภายใต้กรอบนโยบายและแผนงานเกษตรอัจฉริยะ (เกษตรแม่นยำ เกษตรแปลงใหญ่ การเกษตรที่มีมูลค่าสูง) เพื่อพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแปลงใหญ่ โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ต่อยอดด้านการผลิต ด้านการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน และด้านการตลาด ซึ่งสามารถขอสนับสนุนโครงการไม่เกินแปลงละ 5 ล้านบาท เสนอโครงการผ่านคณะทำงานปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาการเกษตรระดับอำเภอ (OT) พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการตามกรอบการดำเนินงาน และเสนอคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรระดับจังหวัด (COO) เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการตามที่คณะทำงานฯ ระดับอำเภอเสนอ
สำหรับจังหวัดสงขลาได้รับอนุมัติโครงการ จำนวน 42 แปลง วงเงิน 88,317,558.69 บาท โดยคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ให้ความเห็นว่ากลุ่มเป้าหมายต้องจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน ประเภทนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และดำเนินงานตามคู่มือโครงการ ทั้งนี้กลุ่มแปลงใหญ่มีการทบทวนความพร้อมและดำเนินการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ประเภทนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เพื่อเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 12 แปลง งบประมาณ 35,375,615 บาท ได้แก่ ข้าว รับผิดชอบโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี กรมการข้าว จำนวน 7 แปลง งบประมาณ 20,881,085 บาท พืชและแมลงเศรษฐกิจ รับผิดชอบโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา กรมส่งเสริมการเกษตร จำนวน 5 แปลง งบประมาณ 14,494,530 บาท

ข้อมูล : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

You may also like