16/05/2021

สงขลาโฟกัส "ข่าวใกล้ตัว สื่อรอบด้าน สร้างสรรค์"

พมจ.ยะลา คัดเลือกเยาวชนดีเด่นปี64

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา ประชุมคัดเลือกเยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2564
วันนี้ 26 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 2 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาคัดเลือกเยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยมีนางสุภาพร วุฒิศาสตร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา และคณะกรรมการการพิจารณาคัดเลือกในส่วนที่เกี่ยวข้อง
การคัดเลือกเยาวชนดีเด่นครั้งนี้ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ดำเนินการคัดเลือกเยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติอย่างต่อเนื่องมาตลอดทุกปี วัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือกับรัฐบาลในการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ เพื่อคัดเลือกเยาวชนดีเด่นซึ่งเป็นผู้พร้อมด้วยคุณภาพและคุณธรรม มีความรู้ ความสามารถ มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ บำเพ็ญตนเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น สังคม และประเทศชาติ และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ เป็นประมุขเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนได้กระทำความดี และบำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อสังคมมากยิ่งขึ้นและเพื่อยกย่องเชิดขูเกียรติเยาวชนให้เป็นที่ยอมรับแก่สาธารณชนทั่วไป สำหรับปีนี้จังหวัดยะลา มีเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 2 คน คือลำดับที่ 1 นายมูฮัมหมัดฟิตรีย์ หล้าคำ และ ลำดับที่ 2 นายบูคอรี กีละ

You may also like