18/05/2021

สงขลาโฟกัส "ข่าวใกล้ตัว สื่อรอบด้าน สร้างสรรค์"

ม.อ.ปัตตานี เปิดหอพัก 70 ห้อง เพื่อกักตัวผู้ติดเชื้อโควิด

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เปิดใช้หอพักนักศึกษา 7 เป็นสถานที่สังเกตอาการของผู้มีภาวะเสี่ยงของการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 70 ห้อง รวมทั้งเตรียมความพร้อมในการสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข
รศ.อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี ได้เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมใช้หอพัก 7 ม.อ.ปัตตานี เป็นสถานที่สังเกตอาการของผู้ที่มีภาวะเสี่ยงของการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ว่า ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และจังหวัดปัตตานี ได้ขอความร่วมมือจากสถาบันการศึกษา ส่วนราชการ และภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานี เตรียมความพร้อมในการสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์เพื่อการตรวจรักษา และอุปกรณ์ที่จำเป็นให้เพียงพอตามมาตรฐานสาธารณสุข
ทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้เปิดหอพัก 7 ซึ่งเคยใช้เป็นสถานที่กักตัวนักศึกษาไทยจากประเทศปากีสถาน เพื่อสังเกตและเฝ้าดูอาการจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เมื่อปลายเดือนมีนาคม ถึงกลางเดือนเมษายน 2563 เป็นสถานที่สังเกตอาการของผู้มีภาวะเสี่ยงในครั้งนี้ ซึ่งในเวลานี้เป็นช่วงปิดภาคการศึกษาของมหาวิทยาลัย และเป็นช่วงเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 ทั้งนี้หอพัก 7 ปิดการใช้งาน และหอพัก 6 ซึ่งอยู่บริเวณใกล้เคียง ก็ปิดให้บริการ จึงมีการจัดเตรียมห้องพักในหอ 7 จำนวน 70 ห้อง ไว้รับสังเกตอาการของผู้มีภาวะเสี่ยงของการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เรียบร้อยแล้ว

You may also like