09/05/2021

สงขลาโฟกัส "ข่าวใกล้ตัว สื่อรอบด้าน สร้างสรรค์"

เลื่อนแล้ว!ศธ.ยืนยัน เลื่อนเปิดภาคเรียน 1 มิ.ย.

วันที่ 27 เมษายน..ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ ตนได้ประชุมหารือเรื่องการเปิดภาคเรียนและการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ร่วมกับนายสุภัทร จำปาทอง ปลัด ศธ.  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) และเลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) โดยที่ประชุมมีมติว่าจะเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จากวันที่ 17 พฤษภาคม เป็นวันที่ 1 มิถุนายน  เนื่องจากสถานการณ์โดยรวมการแพร่ระบาดโควิด-19 อาจจะมีความรุนแรงมากขึ้น และจะกระทบต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนส่วนใหญ่ของสถานศึกษา ประกอบกับผู้ปกครองก็ได้แสดงความห่วงใยในบุตรหลาน 

โดย ศธได้กำหนดแนวทางการดำเนินงาน เพื่อไม่ให้การเลื่อนวันเปิดภาคเรียนกระทบต่อโอกาสในการเรียนรู้และสิทธิของผู้เรียน ดังนี้ ช่วงเวลาจากวันที่ 17 – 30 พฤษภาคม ให้สถานศึกษา ครูและบุคลากร เตรียมความพร้อมในด้านอาคารสถานที่ การจัดการเรียนการสอน และอื่นๆ เพื่อรองรับการเปิดภาคเรียนสื่อสารและทำความเข้าใจกับผู้ปกครองในการเลื่อนวันเปิดภาคเรียนครู อาจไปเยี่ยมนักเรียน นักศึกษา ที่บ้านจัดกิจกรรมเสริมให้แก่ผู้เรียน ซึ่งอาจใช้ระบบออนไลน์ หรือระบบอื่นๆที่เหมาะสม  โดยพิจารณาตามบริบทและประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ทั้งนี้ ศธ.จะมีการประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และประกาศของ ศบคเป็นระยะ โดยจะให้การเลื่อนวันเปิดภาคเรียนกระทบต่อนักเรียน นักศึกษาน้อยที่สุด อย่างไรก็ตามสำหรับโรงเรียนที่อยู่นอกเขตเมือง ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ไม่มาก ก็สามารถเตรียมการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติเป็นหลักเช่นเดิม

ทั้งนี้ ในจังหวัดสงขลาเองได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นอย่างมากในการระบาดระลอกใหม่นี้ โดยล่าสุด ได้กลายเป็น 1-10 จังหวัดของประเทศที่มีอัตราการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสในระลอกใหม่นี้ โดยในวันนี้ได้ค้นหากลุ่มเสี่ยง ผู้สัมผัสผู้ป่วย และผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงเชิงรุก พบผู้ป่วยเพิ่ม 23 คน (เป็นผู้ป่วยติดเชื้อในประเทศ) มียอดผู้ป่วยรักษาตัวในโรงพยาบาล 397 คน ยอดผู้ป่วยสะสมอยู่ที่ 515 คน เป็นผู้ป่วยในประเทศ 511 คน และเป็นผู้ป่วยเดินทางจากต่างประเทศ 4 คน ซึ่งจากสถานการณ์ ณ  ขณะนี้ โรงเรียนหลายแห่งในจังหวัดสงขลายังคงอยู่ในช่วงระหว่างการปิดภาคเรียน ทำให้ผู้ปกครองเป็นจำนวนมากเป็นกังวลต่อการไปโรงเรียนของบรรดาบุตรหลานของตนซึ่งจากกำหนดเดิมจะมีการเปิดในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมนี้ 

ขอบคุณ ภาพ/ข่าว : มติชนออนไลน์

You may also like