06/05/2021

ข่าวใกล้ตัว สื่อรอบด้าน สร้างสรรค์

สงขลาร่วมหารือ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากฯ

วันนี้ (28 เม.ย.64) ที่ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด เพื่อร่วมพิจารณาการขอรับการสนับสนุนโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ภายใต้กลุ่มแผนงานโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนบนพื้นฐานของโอกาสและศักยภาพท้องถิ่น โดยมีนายวงศกร นุ่นชูคันธ์ พร้อมด้วยนายวรณัฏฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

สำหรับโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก เป็นแผนงานที่จะฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน ผ่านการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมเพื่อสร้างงานสร้างงาน สร้างอาชีพ โดยการส่งเสริมตลาดสำหรับผลผลิตและผลิตภัณฑ์ของธุรกิจชุมชน ที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในชุมชน การจัดหาปัจจัยการผลิตและสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน รวมทั้งการสร้างการเข้าถึงช่องทางการตลาด พร้อมทั้งยกระดับมาตรฐานคุณภาพและมูลค่าเพิ่มของสินค้าและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน หลักเกณฑ์การทำข้อเสนอ ต้องเป็นโครงการหรือกิจกรรมที่มีลักษณะ เป็นการพัฒนาสินค้า ท่องเที่ยว บริการ และการค้า ยกระดับประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการเกษตร เน้นส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงาน และเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน

ทั้งนี้ที่ประชุมได้มีการสรุปภาพรวมผลการพิจารณาความเห็นชอบโครงการที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์เพื่อนำส่งกองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 4 สำนักงบประมาณ เพื่อให้เป็นไปตามกระบวนการกลไกในการเสนอและพิจารณาโครงการต่อไป

You may also like