09/05/2021

สงขลาโฟกัส "ข่าวใกล้ตัว สื่อรอบด้าน สร้างสรรค์"

ควนโดน สตูล ตั้งจุดตรวจโควิด เร่งค้นหาเชิงรุก!


เมื่อวันที่ 29 เม.ย. 64 องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ โดยสำนักปลัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ อำเภอควนโดน และสถานีตำรวจภูธรควนโดน จัดตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ จุดสกัดเพื่อคัดกรอง และค้นหาเชิงรุกเพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19 ตามที่ได้รับมอบหมายจากจังหวัดสตูลเป็นวันแรก โดยมี พ.จ.อ.ธวัช ช่วยเกตุ ปลัดอาวุโส รักษาราชการแทนนายอำเภอควนโดน เป็นประธานในการเปิดด่านฯ นางสาวธิดา ตันเจริญ ปลัด อบต.ควนสตอ ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.ควนสตอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานในสังกัด อบต.ควนสตอ และสมาชิก อปพร. เข้าร่วมกิจกรรมเปิดด่าน และรับฟังขั้นตอนการปฏิบัติงานพร้อมทั้งแบ่งกลุ่มมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ ณ อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 8 ต.ควนสตอ อ.ควนโดน จ.สตูล

You may also like