06/05/2021

ข่าวใกล้ตัว สื่อรอบด้าน สร้างสรรค์

ควนกาหลง สตูล ตั้งด่านตรวจ เร่งตรวจเชิงรุก ป้องกันโควิด


วันนี้ (30 เม.ย. 64) องค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง นำโดยนายณัฐภาพงศ์ สุวรรณชนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง ร่วมกับอำเภอควนกาหลง และสถานีตำรวจภูธรควนกาหลง จัดตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ จุดสกัดเพื่อคัดกรอง และค้นหาเชิงรุกเพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ตามที่ได้รับมอบหมายจากจังหวัดสตูล อ้างอิง หนังสือจังหวัดสตูล ด่วนที่สุด ที่ สต ๐๐๒๓.๓/ว ๒๓๘๑ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน 2564 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ อบต.ควนกาหลง ที่ได้รับมอบหมายประจำจุดตรวจ และเจ้าหน้าที่ อปพร. ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัดและเป็นแนวทางเดียวกัน

โดยเน้นย้ำว่าทุกคนไม่ว่าจะเป็นพี่น้องประชาชนในพื้นที่หรือนอกพื้นที่ ที่เดินทางมาต้องสวมหน้ากากอนามัย 100% และขอความร่วมมือสำหรับพี่น้องประชาชนนอกพื้นที่ที่ยังมีความจำเป็นเดินทางมา ให้ลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่นหมอชนะหรือลงทะเบียน ณ จุดคัดกรองดังกล่าว ณ บริเวณหน้าโรงเรียนนิคมซอย 10 หมู่ที่ 2 ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล

You may also like