09/05/2021

สงขลาโฟกัส "ข่าวใกล้ตัว สื่อรอบด้าน สร้างสรรค์"

คกก.บริหารตรังร่วมประชุมหารือ รับฟังความคืบหน้าสร้างมัสยิดกลาง

นายกอบจ.ตรัง นั่งหัวโต๊ะ ประชุมคกก.บริหารจัดการมัสยิดกลางจังหวัดตรัง รับฟังรายงานความคืบหน้าการก่อสร้าง


เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 นายบุ่นเล้ง โล่สถาพรพิพิธ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง(อบจ.ตรัง) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามประจำจังหวัดตรัง(มัสยิดกลางจังหวัดตรัง) ครั้งที่ 1/2564 ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามประจำจังหวัดตรัง (มัสยิดกลางจังหวัดตรัง) ต.ทุ่งกระบือ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง โดยมีรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง นายสุอีน สูบเด็น รองประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตรัง ในฐานะผู้แทนประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตรัง นายสุริยา หมั่นทวี เลขานุการกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตรัง และหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการการประชุมได้แจ้งคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ที่ 318/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามประจำจังหวัดตรัง (มัสยิดกลางจังหวัดตรัง) และแจ้งวัตถุประสงค์การก่อสร้างศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามประจำจังหวัดตรัง (มัสยิดกลางจังหวัดตรัง) พร้อมความคืบหน้าการก่อสร้าง ปรับภูมิทัศน์ และติดตั้งระบบสาธารณูปโภค และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.1/ว 502 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563)

โดยที่ประชุมกำหนดวาระเพื่อพิจารณาเพื่อร่วมหาแนวทางการบริหารจัดการใช้ประโยชน์พื้นที่ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามประจำจังหวัดตรัง ประกอบด้วย 1. การใช้ประโยชน์หลังจากก่อสร้างอาคารและปรับปรุงภูมิทัศน์แล้วเสร็จ 2. การบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัย์สิน 3. การจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดูแลรักษาทรัพย์สิน และ4. การกำหนดหลักเกณฑ์อื่น ในการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สิน

ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติให้จัดทำข้อตกลงร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง และคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตรังพร้อมเงื่อนไขท้ายข้อตกลงดังกล่าว เพื่อบริหารจัดการใช้ประโยชน์พื้นที่ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามประจำจังหวัดตรังให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งเงื่อนไขข้อตกลง และรายละเอียดเพิ่มเติมให้คณะกรรมการอิลามประจำจังหวัดตรังประชุมหารือ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามประจำจังหวัดตรัง (มัสยิดกลางจังหวัดตรัง) ต่อไป

You may also like