06/05/2021

ข่าวใกล้ตัว สื่อรอบด้าน สร้างสรรค์

ตรังสรุป!ผลผลิตยางปี 63 ลงมติเปิดกรีดยาง 10 พ.ค. นี้!

นายกอบจ.ตรัง ประชุมคกก.บริหารสวนยางพารา-สวนปาล์มของอบจ.ตรัง รับรายงานผลกำไรปี 63 ยางกำไร 8 แสน ปาล์มกำไร 3.2 ล้าน กำหนดวันเปิดกรีดยางปี 64 วันที่ 10 พ.ค. ระหว่างรอประมูลให้ขายน้ำยางทุกวัน
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 นายบุ่นเล้ง โล่สถาพรพิพิธ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสวนยางพาราและสวนปาล์มน้ำมัน ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ชั้น 2 เพื่อบริหารจัดการสวนยางพาราและสวนปาล์มน้ำมันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ทั้งนี้ ที่ประชุมมีการรายงานผลผลิตยางพารา แปลงตำบลวังมะปรางเหนือ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง ซึ่งได้เริ่มเปิดกรีดประจำฤดูกาลผลิต 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 และได้ปิดกรีดเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2564 ได้ผลผลิตน้ำยางและเศษยาง มีผลกำไร จำนวน 841, 629.13 บาท และรายงานผลผลิตปาล์มน้ำมัน แปลงตำบลวังมะปรางเหนือ อำเภอวังวิเศษ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ 17 ครั้ง มีผลกำไร จำนวน 3,234,379.50 บาท

โดยที่ประชุมมีเรื่องเพื่อพิจารณา 2 เรื่อง ประกอบด้วย กำหนดวันเปิดกรีดยางพาราฤดูกาลผลิต ปี 2564 โดยมีมติกำหนดวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 และกำหนดวิธีการจำหน่ายยางพารา ซึ่งที่ประชุมมีมติให้รวบรวมน้ำยางขายเป็นประจำทุกวันในระหว่างรอประมูล

You may also like