18/05/2021

สงขลาโฟกัส "ข่าวใกล้ตัว สื่อรอบด้าน สร้างสรรค์"

‘10นายก’ลุ้นรับรอง60วัน นครสงขลา-คลองแห”แขวน”สท.ด้วย

30 เมษายน 2564 หลังจากที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ได้ประชุมและมีมติรับรองผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลบางคนบางแห่งใน 23 จังหวัดที่เหลืออยู่ เมื่อวันที่ 27 เมษายนที่ผ่านมา ทำให้ขณะนี้ กกต.พิจารณารับรองนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลครบทั้ง 76 จังหวัดในกรอบเวลา 30 วัน นับแต่วันเลือกตั้งเมื่อ 28 มีนาคม ที่กฎหมายท้องถิ่นกำหนดให้กกต.ประกาศรับรองผลในกรณีที่ผู้ได้รับเลือกตั้งได้รับเลือกตั้งมาโดยสุจริต หรือไม่มีเรื่องร้องเรียนกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง

สำหรับจังหวัดสงขลา ซึ่งมีการเลือกตั้งเทศบาล 48 แห่ง โดยครั้งแรกนี้ กกต. ได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งทั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล 39 แห่ง ส่งผลให้ขณะนี้มีนายกเทศมนตรีที่ได้รับรองผลการเลือกตั้งแล้ว 39 คน ประกอบด้วย

 • อ.เมืองสงขลา ทต.เกาะแต้ว นายรอเซ็ง ไหรเจริญ ,ทต.พะวง นายเจือ กิ้มอั้น
 • อ.สทิงพระ ทต.สทิงพระ นายชยุต ขุนรักษาพล
 • อ.จะนะ ทต.บ้านนา นายฮ่าหรน หมันหลอ, ทต.นาทับ นายสุไหลหมาน โหดเส็ด, ทต.จะนะ นายสุริยะ ปาลาเร่
 • อ.เทพา ทต.เทพา นายเฉลิมพร ทิพย์มณี,ทต.ลำไพล นายเล็ก ขาวทอง
 • อ.นาทวี ทต.นาทวี นายอภิรักษ์ นิคมรัตน์
 • อ.สะบ้าย้อย ทต.สะบ้าย้อย นายกระจ่าง สุวรรณรัตน์,ทต.ท่าพระยา นายประสิทธิ์ สิกกะ
 • อ.ระโนด ทต.ระโนด นายสุพจน์ นวลทอง, ทต.บ่อตรุ นายกระจายศักดิ์ ศรีสงค์
 • อ.กระแสสินธิ์ ทต.เชิงแส นายทิวา สังขบุญญา, ทต.กระแสสินธ์ นายโสพล ไชยวงศ์
 • อ.รัตภูมิ ทม.กำแพงเพชร จสต.จรูญ เรืองฤทธิ์, ทต.กำแพงเพชร นายอนุวัช แก้วสว่าง, ทต.คูหาใต้ นายประกอบ จันทรสุวรรณ
 • อ.สะเดา ทม.ปาดังเบซาร์ นายอรรถพล พน้อมมูล, ทม.สะเดา นายวัชรพล ปริสุทธิ์กุล, ทต.สำนักขาม นายเกชา เบญจคาร,ทต.ปริก นายสุริยา ยี่ขุน,ทต.ปาดัง นายก้อริก หากมุสา
 • อ.หาดใหญ่ ทน.หาดใหญ่ พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี,ทม.ทุ่งตำเสา นายชอบ บิณกาญจน์, ทม.ควนลัง นายสมบูรณ์ ปัญญาธนกร, ทม.คอหงส์ นายทวีศักดิ์ ทวีรัตน์, ทม.บ้านบ้านพรุ นายวินัย รัตนพันธ์,ทต.คูเต่า นายย๊ะหย่า ศรีอาหมัด, ทต.น้ำน้อย นายโชค กิจฉาโณ, ทต.บ้านไร่ นายสาโรจน์ รัตนพันธ์, ทต.พะตง นายชัยณรงค์ ศรประสิทธิ์
 • อ.บางกล่ำ ทต.บางเหรียง นายเวียง จันทฤทธิ์
 • อ.สิงหนคร ทม.สิงหนคร นายกอง จันทร์สว่าง, ทม.ม่วงงาม นายประทีป จันทบูลย์, ทต.ชะแล้ นายถวาร ไชยมะโณ
 • อ.บางกล่ำ ทต.บ้านหาร นายสุวรรณ ตรีไวย,ทต.ท่าช้าง นายวิทยา ทิพย์มณี
 • อ.คลองหอยโข่ง ทต.ทุ่งลาน นายประสิทธิ์ แก้วมรกต


ทั้งนี้ เทศบาลที่กตต.ยังไม่รับรองผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี หรือรับรองเฉพาะสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 10 แห่ง ประกอบด้วย 1. ไม่รับรองทั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล มี 2 แห่งคือ เทศบาลนครสงขลา อ.เมืองสงขลา กับเทศบาลเมืองคลองแห อ.หาดใหญ่

2. รับรองสมาชิกสภาเทศบาล แต่ไม่รับรองนายกเทศมนตรี ประกอบด้วย 1. นายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา, 2. นายกเทศมนตรีตำบลนาทวีนอก อ.นาทวี , 3. นายกเทศมนตรีตำบลปากแตระ อ.ระโนด,       4. นายกเทศมนตรคตำลบนาสีทอง อ.รัตภูมิ, 5. นายกเทศมนตรีตำบลคลองแงะ อ.สะเดา , 6. นายกเทศมนตรีตำบลควนเนียง อ.ควนเนียง และ 7. นายกเทศมนตรีตำบลโคกม่วง อ.คลองหอยโข่ง

นายเสน่ห์ รักรงค์ ผอ.สำนักงานกกต.สงขลา เผยว่า เทศบาลที่ยังไม่รับรอง ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการไตร่สวนจากข้อร้องเรียน จึงขยายเวลาในการประกาศรับรองผลเลือกตั้งออกไปอีก 30 วัน และกกต.จะต้องรับรอลผลการเลือกตั้งไม่เกินวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ตามกฎหมายท้องถิ่นกำหนดให้กกต.ประกาศรับรองผลภายใน 60 วัน แต่หากพบว่ากระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง ก็จะตามมาสอยต่อไปในภายหลัง

You may also like