06/05/2021

ข่าวใกล้ตัว สื่อรอบด้าน สร้างสรรค์

นครตรัง ใช้มาตรการ WFH ลดความเสี่ยงโควิด!

วันนี้ 3 พ.ค.64 นายวัลลภ ช่วยบำรุง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครตรัง เป็นประธานการประชุมแนวทางการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Home) กรณีการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) ในประเทศไทยมีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 มีมติรับทราบแนวทางการให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการ กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของสำนักงาน ก.พ. โดยให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาแนวทางการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง(Work From home)

เทศบาลนครตรังจึงได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานในลักษณะเหลื่อมเวลาการทำงานและพักกลางวัน รวมทั้งนำแนวทางการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการ (Work From home) มาใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นคล่องตัวในการทำงาน โดยในที่ประชุมฯได้มอบหมายให้สำนัก/กอง พิจารณาบุคลากรตามความเหมาะสมของแต่ละตำแหน่งและบริบทสภาพการณ์การทำงานของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งแนวทางการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง และการเหลื่อมเวลาทำงาน ได้กำหนดขึ้นโดยคำนึงถึงคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคจากความแออัดของสถานที่ปฏิบัติงาน หรือจากสภาพการเดินทางไปกลับสถานที่ทำงาน และจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง ประกอบด้วย งานที่ได้รับมอบหมาย เป้าหมายหรือตัวชี้วัด ระยะเวลาดำเนินการ เป็นรายวัน หรือรายสัปดาห์ วิธีการติดตามความก้าวหน้า และการรายงานผลการทำงาน ตามที่ได้รับมอบหมาย


กรณีการเหลื่อมเวลาทำงานเพื่อลดความแออัดในสถานที่ทำงาน ให้แบ่งช่วงเวลาการทำงานออกเป็น 3 ช่วงเวลา คือ เริ่มทำงาน 07.30-15.30 น. หยุดพักกลางวัน 11.30-12.30 น. เริ่มทำงาน 08.30-16.30 น. หยุดพักกลางวัน 12.00-13.00 น. เริ่มทำงาน 09.30-17.30 น. หยุดพักกลางวัน 12.30-13.30 น.

You may also like