18/05/2021

สงขลาโฟกัส "ข่าวใกล้ตัว สื่อรอบด้าน สร้างสรรค์"

กาชาดสตูลเร่งดำเนินการ ช่วยเหลือวิกฤติกลุ่มเปราะบาง

เหล่ากาชาดสตูล บรรจุชุดธารน้ำใจฯ เพื่อช่วยเหลือประชาชน ผู้กักตนเองอยู่ในบ้านพัก หรือผู้กักกันในสถานกักกันโรคท้องที่ (LQ) ที่มีรายได้น้อย รวมทั้งผู้ถูกเลิกจ้างงาน เนื่องจากได้รับผลกระทบจาก โรคโควิด-19 ในพื้นที่สตูล

วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30 น. นาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล จิตอาสาจากกองร้อยอาสารักษาดินจังหวัดสตูลที่ 1 ร่วมบรรจุชุดธารน้ำใจฯ ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก สถานีกาชาดที่ 14 พังงา เฉลิมพระเกียรติฯ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือประชาชน ผู้กักตนเองอยู่ในบ้านพัก หรือผู้กักกันในสถานกักกันโรคท้องที่ (LQ) ที่มีรายได้น้อย รวมทั้งผู้ถูกเลิกจ้างงาน เนื่องจากได้รับผลกระทบจาก โรคโควิด-19 (COVID-19) และไม่มีรายได้ ตลอดจนประชาชนกลุ่มเปราะบาง ผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ทุพพลภาพ ผู้ป่วยติดเตียง ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดสตูล โดยมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เป็นผู้สำรวจและคัดกรองกลุ่มเป้าหมาย ร่วมกับอำเภอในพื้นที่ เพื่อขอรับการสนับสนุนชุดธารน้ำใจฯ ผ่านแอปพลิเคชัน “พ้นภัย”


ทั้งนี้ ที่ผ่านมา เหล่ากาชาดจังหวัดสตูลได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่จังหวัดสตูล โดยเฉพาะประชาชนกลุ่มเปราะบาง ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (COVID-19) โดยใช้งบประมาณตามพันธกิจบรรเทาทุกข์ฯ ของเหล่ากาชาดจังหวัดสตูลมาอย่างต่อเนื่อง


อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (COVID-19) ในปัจจุบัน เหล่ากาชาดจังหวัดสตูล อำเภอในพื้นที่ และทีมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ยังคงดำเนินการสำรวจกลุ่มเป้าหมายผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (COVID-19) อย่างต่อเนื่อง เพื่อขอรับการสนับสนุนชุดธารน้ำใจฯ ผ่านแอปพลิเคชัน “พ้นภัย” และให้ความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ ต่อไป
#สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล
#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล

You may also like