18/05/2021

สงขลาโฟกัส "ข่าวใกล้ตัว สื่อรอบด้าน สร้างสรรค์"

ยะลาสั่งปิดอีก1ตำบล หลังพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 29 ราย

สั่งปิดตำบลบาลอ อ.รามัน หลังพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มอีก 29 ราย  ด้วยอำเภอรามัน/ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอรามัน (ศปก.อ.รามัน) ได้รับรายงานจาก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอรามันและโรงพยาบาลรามัน ว่ามีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่หมู่ที่1,2,3 และหมู่ที่ 6 ตำบลบาลอ รวมจำนวน 29 ราย #ซึ่งปัจจุบันรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลรามันและโรงพยาบาลสนามจังหวัดยะลา
เพื่อเป็นการควบคุมพื้นที่และป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคดังกล่าว อำเภอรามัน/ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอรามัน (ศปก.อ.รามัน) ประชุมหารือร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอรามันและโรงพยาบาลรามัน #เพื่อกำหนดมาตรการควบคุมพื้นที่ตำบลบาลอ ดังนี้
1. ปิดพื้นที่ตำบลบาลอ โดยห้ามมิให้ผู้ใดเข้า – ออก ในพื้นที่ตำบลบาลอ ตลอดจนการเข้า -ออก ระหว่างหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลบาลอ ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป
2. เปิดสถานที่สังเกตการณ์เริ่มป่วยระดับตำบล (Local Quarantine) เพิ่มเติม เพื่อใช้ในการกักตัวผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ณ วิทยาลัยการอาชีพรามัน (ตำบลบาลอ) และโรงเรียนพัฒนาบาลอ และมีแนวทางการปฏิบัติเพิ่มเติมคือ การทบทวนข้อบ่งชี้ของกลุ่มเสี่ยงที่จะนำเข้าสถานที่สังเกตการณ์ฯ ให้ละเอียด เพื่อลดความเสี่ยง
3. อาจจะมีการเปิดสถานที่สังเกตการณ์เริ่มป่วย (Local Quarantine) ของกลุ่ม PUI โดยมอบหมายให้หน่วยงานสาธารณสุขเป็นผู้ดูแล
4. งดการจัดกิจกรรมเลี้ยงละศีลอด การปฏิบัติศาสนกิจละหมาดฟัรฏ ทั้ง 5 เวลา ละหมาดวันศุกร์ (กุมอะฮ์) ละหมาดตะรอเวียะห์ หรือการทำกิจกรรมรวมตัวของกลุ่มคน ณ มัสยิดทุกแห่งในพื้นที่ตำบลบาลอ
5. ห้ามมิให้จัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของกลุ่มคนทุกประเภท ในพื้นที่ตำบลบาลอ
6. ขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการ พ่อค้า แม่ค้า ห้ามมิให้มีการเปิดให้บริการตลาดนัด ตลาดนัดกลางคืน ตลาดสด และร้านน้ำชา ทุกแห่งในพื้นที่ตำบลบาลอ เพื่อลดการรวมตัวของคนจำนวนมาก
ทั้งนี้ จนกว่าการตรวจคันหาบุคคลผู้สัมผัสเสี่ยงของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจะดำเนินการเสร็จสิ้น และสถานการณ์ในพื้นที่เป็นไปในแนวทางที่ดีขึ้น
7. ประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้แก่ประชาชนในหมู่บ้านและพื้นที่ข้างเคียงที่มีการสัมผัส สนทนาและพบเจอกับผู้ป่วยติดเชื้อดังกล่าว ให้มารายงานตัวแสดงตนต่อ รพ.สต.บาลอ เพื่อทำการสอบสวนและตรวจหาเชื้อโรคตามกระบวนการต่อไป
8. ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ ให้อยู่บ้านหยุดเชื้อ และปฏิบัติตนตามหลักการ D-M-H-T-T-A เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคดังกล่าว
9. กรณีมีผู้เสียชีวิตในพื้นที่ตำบลบาลอ มีมาตรการจำกัดผู้ร่วมละหมาดได้ไม่เกิน 15 คน โดยเว้นระยะห่าง
10.. กำหนดให้มีการประชุมผู้นำศาสนาในพื้นที่ เพื่อหารือร่วมกรณีการจ่ายชากาต โดยรอมติที่ประชุมเพื่อดำเนินการต่อไป

You may also like