สงขลาทูเดย์ – ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ เข้าพิธีรับมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2561

วันนี้ (7 มี.ค.62) ที่วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ นายอดินันท์ ปากบารา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี มอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 โดย นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ร่วมให้การต้อนรับ นายสิทธิพงศ์ นกแอนหมาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ กล่าวรายงาน พร้อมนักศึกษา และ คณะบุคลากรของวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ เข้าร่วม

นายอดินันท์ ปากบารา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า กิจกรรมในวันนี้แสดงให้เห็นว่า นักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ มีทักษะ ประสบการณ์ สำหรับประกอบอาชีพมากน้อยเพียงไหน โดยมีใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ซึ่งแสดงให้เห็นว่านักศึกษาสามารถเรียนจบตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ โดยการสนับสนุนจากอาจารย์ และ บุคลากรทั้งหลาย

“นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในวันนี้ พร้อมออกสู่สังคม เพื่อเป็นกำลังหลักในการช่วยพัฒนาอาชีพ รายได้ ของครอบครัว เป็นกำลังเสริมในการช่วยพัฒนาประเทศในคราวเดียวกัน”

นายสิทธิพงศ์ นกแอนหมาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ เปิดเผยว่า วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ จัดการเรียนการสอน มุ่งเน้นการผลิตบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ ทั้งด้านวิชาชีพ และ วิชาการ เพื่อให้เยาวชนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประกอบวิชาชีพในสถานประกอบการ หรือ ประกอบอาชีพอิสระได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับในปีการศึกษา 2561 นี้ มีผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ระดับ ปวช. ปวส. รวมจำนวน 2,010 คน

“วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ปลูกฝังให้นักศึกษามีจิตสำนึกในวิชาชีพแห่งตนเอง มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรมจริยธรรม ต่อตนเอง ผู้อื่น และส่วนรวม”

 

You may also like