สงขลา – สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา เร่งยกระดับมาตรฐาน สร้างความเข้มแข็งเกษตรกร! 

วันที่ 6 มีนาคม 2562 นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรเป็นผู้จัดการแปลงใหญ่ (แปลงใหญ่ปี 2560) ประจำปี 2562 ณ โรงแรมวังใต้ อำเภอเมืองสุราษฏร์ธานี จังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยมีบุคคลเป้าหมายจำนวน 232 คน เพื่อพัฒนาเกษตรกรผู้นำแปลงใหญ่ ปี 2560 ให้สามารถทำหน้าที่เป็นผู้จัดการแปลงได้ โดยผู้จัดการแปลงใหญ่มีหน้าที่วิเคราะห์ วางแผนบริหารจัดการกลุ่ม การผลิต การตลาดและทุก ๆ กิจกรรมตลอดห่วงโซ่ อุปทาน


นายสุพิท จิตรภักดี กล่าวว่า การดำเนินงานในปีที่ผ่านมา ผู้จัดการแปลงใหญ่จะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ เช่น เกษตรอำเภอ ปศุสัตว์อำเภอ ประมงอำเภอ ทำหน้าที่ วิเคราะห์และประเมินศักยภาพการผลิต การตลาด ห่วงโซ่คุณค่าของสินค้า การวางแผนกำรผลิตรายปี ทั้งนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณได้มีนโยบายให้มีการถ่ายยโอนภารกิจผู้จัดการแปลงใหญ่ ที่ดำเนินการเป็นปีที่ 3 จากเจ้าหน้าที่ของรัฐมาเป็นเกษตรกร โดยมีเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมการเกษตรและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเป็นพี่เลี้ยงดูแล

การดำเนินของกลุ่ม ซึ่งมีจำนวน 203 แปลง (ยกเว้นแปลงใหญ่นาข้าว) จากการดำเนินงานการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ จากปี 2559 ถึงปัจจุบัน ใน 14จังหวัดภาคใต้ มีแปลงใหญ่จำนวน 666 แปลง เกษตรกร 38,919 ราย พื้นที่ 444,906ไร่

You may also like