สงขลา | เปิดอย่างเป็นทางการ “ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ” นายกนิพนธ์เผย อบจ.สงขลา ตั้งใจเดินหน้าพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวสงขลา เพื่อเตรียมพร้อมรับมือสังคมผู้สูงวัย โดยโครงการก่อสร้างศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2558 เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสถานที่ในการทำกิจกรรมต่างๆ ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและชุมชน

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562  ที่ ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา (อบจ.) เป็นประธานเปิดศูนย์บริบาลผู้สูงอายุอบจ.สงขลา โดยมี สมาชิกสมาคมเครือข่ายสุขภาพผู้สูงอายุ จังหวัดสงขลา, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา, ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสงขลา, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตลอดจนหน่วยงานภาคีเครือข่ายต่างๆเข้าร่วม

นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กล่าวว่า อบจ.สงขลาได้กำหนดยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมุ่งหวังให้คุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดสงขลามีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสุขภาพพลานามัย ที่สมบูรณ์ แข็งแรง โดยร่วมมือและบูรณาการร่วมกับส่วนราชการ และหน่วยงานต่างๆ ที่มีภารกิจในด้านสาธารณสุข ตลอดจนสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรทางด้านสาธารณสุขและอสม. ให้มีศักยภาพ

โดยอบจ.สงขลาได้จัดอบรม “อสม.เชี่ยวชาญ” เพื่อให้มีเครือข่ายการดูแลสุขภาพครบทุกหมู่บ้าน รวมทั้งมีการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อดูแลคุณภาพชีวิตทั้งประชาชนทั่วไป และผู้สูงอายุ พร้อมจัดสวัสดิการให้กับผู้พิการในจังหวัดสงขลา

ทั้งนี้ศูนย์บริบาล  อบจ.สงขลาได้จัดทำโครงการก่อสร้างศูนย์บริบาลผู้สูงอายุขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2558 เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสถานที่ในการทำกิจกรรมต่างๆ ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและชุมชน ซึ่งความยั่งยืนของการพัฒนาศูนย์บริบาลผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาได้ออกกฎหมายตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เรื่อง ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

การก่อสร้างโครงการแบ่งเป็น 2 ระยะ ได้แก่  ระยะที่ 1 วงเงิน 180 ล้านบาท  ประกอบด้วย  อาคารสำนักงานบริหาร ศูนย์ฝึกอบรม หอประชุม ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุและส่วนดูแลผู้สูงอายุตอนกลางคืน อาคารสนับสนุนและห้องพัก ส่วนระยะที่ 2 วงเงิน 220 ล้านบาท ประกอบด้วย อาคารพักพิเศษ อาคารฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพ ซึ่งในขณะนี้ได้ดำเนินการในระยะที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมเปิดให้บริการ ส่วนในระยะที่ 2 จะได้ดำเนินการในคราวต่อไป

You may also like