21/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

‘ร.ร.มหาวชิราวุธ’สร้างคนดี-คนกล้าเป็นผู้นำ

สงขลา – โรงเรียนมหาวชิราวุธ สร้างคนดี คนเก่ง คนกล้าเป็นผู้นำ “พ.ต.ท.ถาวร ผลกล้า ” รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม สภ.สะเดา ภูมิใจลูกมหาวชิราวุธ ยึดมั่นคำสอน “ป๋าเปรม”

พ.ต.ท.ถาวร ผลกล้า รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรสะเดา ในฐานะ ประธานรุ่นนักเรียนเก่า โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา “รุ่น 83 อัศวพาหุ” หมายเลขประจำตัว 16572 กล่าวถึง ความประทับใจที่มีต่อ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ว่า ท่านเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และมีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ

สิ่งสำคัญที่นอกเหนือจากการสนับสนุนการสร้างทางวัตถุต่าง ๆ แล้ว ท่านได้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างในเรื่องการครองตน ครองคน ครองงาน ให้คำสอนกับนักเรียนโรงเรียนมหาวชิราวุธ สงขลา ทุกคนให้มีคุณลักษณะคือ เป็นคนดี คนเก่ง คนกล้า เป็นผู้นำ ทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติ

“ผมภูมิใจที่เป็นนักเรียนเก่ามหาวชิราวุธ และได้นำปณิธาน เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน ด้วยการทำความดีและรักษาความดีของพลเอกเปรม มายึดถือปฏิบัติในชีวิตข้าราชการตำรวจ พร้อมกับได้แนะนำให้ข้าราชการต􀄘ำรวจผู้ใต้บังคับบัญชา ได้ยึดถือปฏิบัติตามด้วย” พ.ต.ท.ถาวร กล่าว

You may also like