14 พ.ย. “วันเบาหวานโลก” -World diabetes Day

“The Family and Diabetes”. “เพราะครอบครัวเป็นส่วนสำคัญในการรักษาเบาหวาน” ครอบครัวมีส่วนสำคัญในการดำเนินชีวิต ปรับพฤติกรรมและป้องกันการเกิดโรคเบาหวาน

Read More