19/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

Biz Club

"ชีวนันต์ ชีทรัพย์เจริญ"  หรือ "โชค" ประธาน Biz Club จังหวัดสงขลา และกรรมการฝ่ายบริการสมาชิกสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จังหวัดสงขลา