18/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

GRAB

"Grab มองว่าจังหวัดสงขลา โดยเฉพาะอำเภอหาดใหญ่ ถือเป็นศูนย์รวมสถาบันการศึกษาชั้นนำของภาคใต้ พ่วงด้วยการเป็นเมืองเศรษฐกิจการท่องเที่ยว